Продажбата на Varna City Card е временно преустановена поради COVID-19.

Политика за личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е приета в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и цели да Ви информира за Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, тъй като същият е създаден да Ви разясни основните правила, които „ИНОСИТИ” ЕООД (наричано по-долу Дружеството) прилага при събирането и обработването на личните Ви данни.

I. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Наименование и правна форма: „ИНОСИТИ” ЕООД

ЕИК: 204808426

седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Никола Вапцаров” № 33, ет. 1

Представляващ дружеството: Ивайло Тодоров Илиев

Лице, събиращо и обработващо личните данни: Ивайло Тодоров Илиев

Тел.: 0894 52 88 62;

e-mail: office@innocity.bg

„ИНОСИТИ” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, което със съдействието на Община Варна, реализира програмата Варна Сити Кард.

Варна Сити Кард е програма, осъществявана на територията на гр. Варна съвместно от „Иносити” ЕООД, Община Варна и други техни партньори, при която се осигурява срещу заплащане от гражданите и гостите на Община Варна, възможност за използване на услуги в сферата на туризма, културата и/или спорта, предлагани от партньорите, при преференциални условия. Лицата, закупили Варна Сити Кард получават правото да посетят определени туристически обекти в гр. Варна (забелeжителности, музеи, паметници на културата), както и да получат определени отстъпки в избрани обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки).  Услугите се използват чрез закупуването и валидирането на Варна Сити Кард на технически или идентификационни носители (карти, QR код, мобилно приложение).

За да бъде закупена и използвана Варна Сити Кард, е необходимо да предоставите своите лични данни.

II. ЛИЧНИ ДАННИ

Какво означава „лични данни на физически лица” – това са всички данни, чрез които може да се идентифицира едно физическо лице.

Личните данни, които Вие предоставяте на Дружеството при регистрация в мобилно приложение Варна Сити Кард или Интернет сайта www.varnacitycard.com

  • Име
  • Потвърждение за навършени 18 години*
  • И-мейл
  • Данни от профил във Facebook или Google+**
  • Данни за издаване на фактура – две имена, адрес, телефон и и-мейл на купувача***

*  При използване на Мобилното приложение или Сайта, при регистрация в тях, както и при закупуване на Карта, Вие потвържавате, че имате навършени 18 години. Само в такъв случай можете да използвате услугите ни;

** При регистрация чрез Facebook/Google+ Вие предоставяте Ваши данни от профила си в тези мрежи – име, и-мейл, профилна снимка и националност /без националност при Google+/.

*** Телефон и и-мейл се предоставят задължително и ще се използват за връзка с купувача за целите на покупката. И-мейлът на купувача може да се различава от и-мейлът, с който е регистриран профила.

Незадължителни данни

Имайте предвид, че регистрираните потребители в Сайта могат да качат и своя снимка в профила си, както и да попълнят кратко описание за себе си и свой уебсайт. Снимката и другите данни се предоставят по тяхно желание и могат да бъдат премахнати по всяко време. Снимката, краткото описание и уебсайтът не са ни необходими за сключване и изпълнение на договора за покупка на Карта и служат само за разкрасяване на профила. Снимката и потребителското Ви име ще са видими за останалите потребители при публикуване на коментар, ревю или оценка от Ваша страна. Краткото описание и уебсайтът Ви служат само за разкрасяване на профила и няма да бъдат предоставяни на други лица.

Регистрираните потребители в Мобилното приложение могат да качат своя снимка в профила си. Тази снимка служи само за разкрасяване на профила и не е видима от други потребители. Снимката не ни е необходима за сключване на договора, предоставя се само по Ваше желание и може да бъде премахната по всяко време. В случай, че използвате профила си от Мобилното приложение за публикуване на коментари, ревюта или оценки в Сайта, за Вас важат същите правила като за регистрираните потребители в Сайта (виж горния параграф).

В платформата на Сайта е разположено незадължително поле за попълване на националност. В случай, че решите да ни предоставите данни за националност, те ще се използват само за статистически цели и ще бъдат генерализирани и обработени по начин, по който няма да могат да бъдат свързани с Вас.

ЗА КАКВА ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

1./ Сключване и изпълнение на договор

Посочените по-горе лични данни от профила Ви (име, потвърждение за навършени 18 години, и-мейл, данни от профила Ви във Facebook или Google+) Вие предоставяте, за да може да сключим договор за покупко – продажба на Варна Сити Кард и да Ви индивидуализираме като страна по конкретния договор. Освен за сключването на договор личните Ви данни се събират и за изпълнение на този договор, по който и двете страни – Вие, като Купувач и Дружеството, като Продавач, имат задължението да изпълняват предвидените условия в посочените срокове.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП;

2./ Функциониране на Мобилното приложение и Сайта

След  инсталиране на Мобилното приложение, същото получава достъп до следната информация от Вашето устройство: Идентификатор на Вашето устройство – за да може да свържем действията, които извършвате в Приложението (натискане на бутони и т.н.) именно с Вашето устройство и да изпълним заявките Ви; Данни за входящи телефонни разговори – за да можете да получавате обаждания, докато Приложението е активно; Съхранение (дисково пространство на телефона) – за инсталация на Приложението; Данни за Wi-fi и мобилен интернет – за достъп до Интернет от Приложението. Достъпът до тези данни ни е необходим, за да може да работи Приложението и да осъществява функциите, които са предвидени в него.

При използване на Сайта, „Инносити“ ЕООД получаава достъп до идентификатора на Вашето устройство – за да може да свържем действията, които извършвате в Сайта (натискане на бутони и т.н.) именно с Вашето устройство и да изпълним заявките Ви.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

3./Допълнителни функции в Приложението

След Ваше съгласие* получаваме достъп и до местоположението Ви (Локация)**, Снимки и други медиини файлове***, Камера – за заснемане на профилна снимка или за сканиране на карта от техническия носител.

*Тези данни се събират за изпълнение на поискани от Вас функции. Предоставянето на данните не е задължително и съгласието Ви за използването им може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието става чрез и-мейл до нас, от настройките на устройството Ви или чрез изтриване на Приложението. Тъй като тези данни се събират за изпълнение на конкретна допълнителна задача, изрично поискана от Вас, която задача не може да бъде изпълнена без достъп до Вашите данни, при оттегляне на Вашето съгласие, „Иносити” ЕООД ще спре да Ви предоставя допълнителната функция, за която се отнасят данните.

**Достъпът до Локацията се осъществява с цел да Ви покажем туристическите обекти и интересни точки, в близост до Вас. При отваряне на Меню „Карта” локацията Ви се използва за навигирането Ви до избрани от Вас туристически обекти и интересни точки.

***Достъпът до снимки и други медийни файлове се осъществява с цел качване на снимка в Профила.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

4./Друга информация, която доброволно сте ни предоставили през Сайта

Попълването на незадължителните полета за националност, кратко описание и уебсайт или качване на снимка в профила Ви през Интернет сайта представляват съгласие за използването на тези данни от „Иносити“ ЕООД за целите, посочени по – горе в настоящите политики (статистически цели при националност и съответно – разкрасяване на профила, за останалите данни). Публикуването на коментари, ревюта и оценки на сайта www.varnacitycard.com също представлява съгласие за обработването на личните данни, които сте дали в коментара си, ревюто или оценката. Предоставянето на тези данни не е задължително и съгласието Ви за използването им може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието става чрез и-мейл или чрез изтриване на данните от настройките от Вашия профил/когато е възможно/.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

5./ Осъществяване на връзка с нас

Всички данни, които сте ни предоставили чрез отправена кореспонденция до нас ще бъдат обработени за целите, за които сте се обърнали към нас. Тези цели могат да бъдат: изпълнение на договора – когато имате запитване във връзка с предоставяните от нас услуги; Ваше съгласие – когато запитването не е пряко свързано с услугите ни; както и всякакво друго основание, взависимост от отправената от Вас кореспонденция. Данните, които ни предоставяте в този случай ще бъдат обработвани съобразно правилата, разписани в тези политики, в това число ще бъдат съхранявани и няма да бъдат разпространявани (освен ако последното не е необходимо предвид запитването Ви).

6./ Защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора

Освен за сключването и изпълнението на договор личните Ви данни се събират и за случаите на неизпълнение на този договор. Така за целия срок на договора и двете страни по него – Вие, като Купувач и Дружеството, като Продавач, имат задължението да изпълняват предвидените условия в посочените срокове, като всяко действие, което се отклонява от уговореното, дава право на всяка една от страните да защити правата си по съответния ред, включително чрез използване на необходимите лични данни.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП;

7./ Счетоводна отчетност и данъчни цели

Данни за сключените между нас договори, в това число предоставените от Вас данни за издаване на фактура, се съхраняват и обработват във връзка със задълженията на всички лица да извършват и поддържат данъчна отчетност и да заплащат данъци. В този случай Вашите лични данни могат да бъдат обработвани изцяло за данъчни цели.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „в“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗСч; ЗКПО; ЗДДФЛ; ТЗ;

8./ Статистически цели

След изпълнение на сключения между нас договор Дружеството съхранява Ваши лични данни за статистически цели. В този случай се извършва псевдонимизация – Вашите лични данни се обработват по такъв начин, че не могат да бъдат свързани с Вас и Вие не можете да бъдете идентифицирани.

Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ТЗ;

КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се предоставят само и единствено от Вас, по Ваше желание и при потвърждаване от Ваша страна, че желаете да сключите договор за покупка на Варна Сити Кард. Вие избирате начина, по който може да ни предоставите Вашите данни – чрез регистрация в Мобилното приложение Варна Сити Кард или Интернет сайта www.varnacitycard.com, чрез регистрация с Facebook/Google+ профил или по друг, удачен и удобен за Вас начин.

При регистрирането на профил и закупуването на Карта на информационен носител Вие предоставяте Вашите лични данни. За да бъде завършена регистрацията Ви и за да може да използвате Мобилното приложение и/или Интернет сайта, Вие следва да предоставите Вашите лични данни, посочени по-горе.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните Ви данни се съхраняват онлайн, на т.нар клауд (cloud).

„Иносити” ЕООД е предприело всички необходими технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, включително и чрез ограничен достъп до клауда, съхраняване на отделeн сървър и др.

ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват в различен срок, в зависимост от целта, за която се събират.

1./ Сключване, изпълнение и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора – срок до 10 години от датата, на която настъпи цялостното и окончателно изпълнение на договора от страните или прекратяването на договора на друго основание.

В случай, че е налице неизпълнение на договора и някоя от страните е предприела действия за защита на правата си по съдебен, админстративен или друг ред – до 5 години, считано от датата, на която е постановен окончателният съдебен, административен или друг акт.

2./ Данни, необходими за функциониране на Мобилното приложение  – пазят се, докато изтриете Мобилното приложение от устройството Ви.

3./ Предоставяне на допълнителни функции в Приложението – изтриват се в момента, в който оттеглите съгласието си за използването им. Достъпът от Локацията Ви се преустановява в момента, в който оттеглите съгласието си. Старите данни от локацията Ви се пазят за срок до 1 година и 6 месеца, след което се обобщават и се използват за статистически цели.

4./ Друга информация, която доброволно сте ни предоставили през Сайта – до момента на оттегляне на съгласието Ви. Данните за националност се пазят не повече от 1 година и 6 месеца от получаването им, след което се обобщават и се използват за статистически цели.

5./ Данни от осъществяване на връзка с нас – до 5 години от приключване на въпроса, за който сте се обърнали към нас, освен ако случаят не попада в някоя от другите точки от този раздел /при което данни се обработват за срока, посочен в другата точка/.

6./ Счетоводна отчетност и данъчни цели  – срок до 10 години, считано от датата на последното плащане. Ако от страна на приходната администрация и/или други държавни органи са предприети действия по ревизии и/или проверки, срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен със срока на съответните действия на държавната администрация.

7./ Статистически цели  – срок до 10 години, считано от датата на покупка на картата.

В случай, че е налице неизпълнение на договора и някоя от страните е предприела действия за защита на правата си по съдебен/админстративен или друг ред, по който и „„ИНОСИТИ” ЕООД е страна – до 5 години, считано от датата, на която е постановен окончателният съдебен, административен или друг акт.

КАК СЕ УНИЩОЖАВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За избягване на всякакви нежелани негативни последствия във връзка с обработването на Вашите лични данни, с изтичане на срока, за който се съхраняват личните данни, същите ще бъдат унищожавани/псевдонимизирани по начин, по който да не можете да бъдете индивидуализирани.

ПРЕДОСТАВЯТ ЛИ СЕ ДАННИ НА ДРУГИ ЛИЦА

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на други лица, в зависимост от целите, за които се съхраняват данните, а именно:

1./ Сключване, изпълнение и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора за покупко – продажба на Варна Сити Кард на технически и информационен носител –за сключване на договор за покупка на Варна Сити Кард на технически и информационен носител (карта, QR код, мобилно приложение), за защита правата на някоя от страните по съответния съдебен, административен или друг ред – на адвокат, нотариус, счетоводител/счетоводна кантора, Агенция по Вписванията, съд, прокуратура, ДАНС, утвърдена куриерска фирма, на „Български Пощи“ ЕАД, на лица, отговарящи за техническата и софтуерна поддръжка на техника (IT специалисти). В случай, че желаете да установите точното име на лицата, на които са предоставени Вашите лични данни, моля обърнете се към нас на посочените в раздел I по-горе и-мейл, адрес  и телефон.

2./ Данни от осъществена кореспонденция с нас – не се предоставят на други лица, освен ако не е необходимо предвид отправеното от Вас запитване.

3./ Счетоводна отчетност и данъчни цели – на счетоводители и счетовдни кантори, на компетентните държавни и общински органи при поискване от тяхна страна, напр. НАП, Отдел МДТ към Община Пловдив, ДАНС и др.

4./ Статистически цели – тези данни не се предоставят на други лица, с изключение на акционери, представляващи, служители на Дружеството и на компетентните държавни и съдебни органи и власти, ако е необходимо и изискано от тях.

ВНИМАНИЕ: Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на Комисията за защита на личните данни при извършването на правомощията й за контрол по спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета.

III. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА във връзка с Вашите лични данни, които се обработват от нас?

1./ Право на достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване обработването на данните Ви

Вие имате право да получите информация за това дали обработваме Ваши лични данни, кои точно лични данни обработваме, кое лице ги обработва, дали са предоставени на други лица, за какъв срок се обработват, какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни и дали имате право на жалба. Вие може да получите копие от личните Ви данни, които обработваме. Освен това Вие имате право да изискате от нас да актуализираме/коригираме Вашите лични данни, ако тези, с които ние разполагаме, са неточни (ако например вече не използвате предоставения ни и-мейл адрес). Вие имате право да поискате да не извършваме никакви действия по повод на Вашите данни, а само да ги съхраняваме (т.нар. ограничаване на обработването), както и да поискате изтриването на Вашите лични данни, когато същите вече не са необходими за целите, за които се обработват, както и след изтичане на срока, за който същите се съхраняват.

ВАЖНО: Вие предоставяте Вашите лични данни сами, въз основа на Ваше собствено решение, като „Иносити” ЕООД не извършва каквото и да било профилиране или автоматизирана обработка на личните Ви данни.

2./ Право на пренос на данни

Вие имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме, в структуриран и широкоизползван формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите Вашите лични данни по предходното изречение на други лица и/или администратори или лично или чрез пряко прехвърляне на данните от нас на друг, посочен от Вас администратор, ако това е технически възможно.

3./ Право на възражение

Разпоредбите на Регламента предвиждат правото Ви на възражение в случаите, при които Вашите лични данни се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или когато обработването е необходимо за целите или легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, т.е. когато правните основания за обработване на данните Ви се основават на чл. 6, т. 1, букви „д“ и „е“ от Регламента. В тези случаи Вие имате право да възразите и да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни. Ако решите да подадете такова възражение, ние ще прегледаме искането Ви и ще Ви отговорим по съответния ред и в срок до един месец, освен ако не е технологично небходим по-дълъг срок.

4./ Право на жалба

Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, за защита на  Вашите права и законни  интереси във връзка с обработването им.

ВАЖНО: В случай, че се нуждаете от допълнителна информация във връзка със събирането, обработването, съхраняването, унищожаването или всякаква друга информация, свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас на посочените по-горе адрес, телефон и и-мейл адрес. Нашият екип ще отговори на всички Ваши въпроси.

Categories Map Buy Card